REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

Destinares Rafał Fuczyński

ul.Brzegowa 51, 57-100 Strzelin

NIP 914-152-31-47

REGON 380433380

Adres elektroniczny kontakt@octavilla.com Telefon 791 834 738

2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca jest również Administratorem danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celach, zakresie oraz w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, która dostępna jest w sklepie internetowym OCTAVILLA. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe Usługodawca przetwarza, ma prawo do wglądu w ich treść, ich aktualizacji, bądź całkowitego usunięcia.

4. Definicje:

4.1. Sprzedawca - Destinares Rafał Fuczyński ul. Brzegowa 51, 57-100 Strzelin NIP 914-152-31-47 REGON 380433380

4.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada pełną zdolność prawną dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;    

4.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OCTAVILLA;

4.5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem octavilla.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

4.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Destinares Rafał Fuczyński, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego OCTAVILLA;

4.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

4.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

4.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

4.11. Konto – usługa elektroniczna, z przypisanym do niej loginem i hasłem, które zawiera wszelkie dobrowolnie podane przez Klienta dane oraz informacje o zamówieniach dokonywanych w Sklepie Internetowym,

4.12. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, która umożliwia przekazywanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o aktualnych promocjach, przecenach i nowościach.

4.13. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

4.14. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający Klientowi utworzenie Konta Klienta

5. Niniejszy Regulamin określa:

5.1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, rejestracji w nim oraz korzystania z Konta Klienta,

5.2. zasady dokonywania Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w Sklepie Internetowym

5.3. warunki i zasady składania zamówień w formie elektronicznej i telefonicznej świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE - ZAWARCIE UMOWY

 

1. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient może zostać obciążony kosztami zwrotu Towaru lub magazynowania.

2. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sklep Internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem +48 791 834 738 lub wysłanie e-maila na adres kontakt@octavilla.com

4. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), bądź dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.

5. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w Sklepie Internetowym. Dane podane przez Klienta muszą być kompletne, tj.: zawierać Imię i Nazwisko, dokładny adres do wysyłki Towaru (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), numer telefoniczny kontaktowy, oraz adres e-mail.

6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy, zaksięgowania elektronicznej płatności Shoper, bądź wysłania Towaru z płatnością przy odbiorze. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną, tzn.: e-mailem potwierdzającym. Z tą chwilą uznaje się zawarcie umowy sprzedaży. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie zamówienia lub opłacenie.

7. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana na stronie danego Towaru.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie  Internetowym Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. W przypadku braku wpłaty, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

9. Każdy Klient otrzymuje fakturę imienną zamiast paragonu fiskalnego, która jest też dowodem zakupu.

 

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Koszty wysyłek do Klienta podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do Klienta nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

2. Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie numeru konta bankowego Klienta, na które ma być uiszczona cena zwrotu. Należy je dołączyć do zwracanego Towaru i odesłać na adres:

DESTINARES Rafał Fuczyński

ul. Hansa Poelziga 8/2

54-115 Wrocław

z dopiskiem "ZWROT"

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

5. Zwrot powinien nastąpić - na koszt kupującego - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.

6. Zwrotom nie podlega Towar zakupiony przez Klienta nie będącego konsumentem.

 

IV. TERMINY I PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1.1 Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

1.2 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku mBank numer rachunku 20 1140 2004 0000 3902 7770 8622 dane do przelewu Destinares Rafał Fuczyński ul Brzegowa 51, 57-100 Strzelin. W przypadku opłacania zamówienia należy podać nr zamówienia. 

1.3 Płatności online: Płatności Shoper

2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Shoper – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w podstronie Płatności Więcej informacji na temat płatności można znaleźć na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.

Karty płatnicze (dostępne formy płatności):

  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. MasterCard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: BlueMedia.pl – spółka BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 585-13-51-185 REGON: 380433380.

4. Płatności za nabyte w Sklepie Internetowym przez Klienta Towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie Internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Shoper jest Blue Media S.A.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 

V. DOSTAWA TOWARU

 

1. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie Sklepu Internetowego w dziale Dostawa. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 5 kg koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

3. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką Kurier DPD, Paczkomaty InPost oraz Kurier48 Poczta Polska. Dostawa “za pobraniem” realizowana jest tylko w momencie wyboru dostawy Kurier DPD bądź Kurier48 Poczta Polska .

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Firmy Kurierskie, Paczkomaty oraz Pocztę Polską. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

5. Termin dostawy Towaru wynosi do 7 dni roboczych w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu.

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Reklamowany Towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Klient

2. Koszty wysyłki do Sklepu Internetowego reklamowanego Towaru ponosi Klient. W przypadku reklamacji zasadnej koszty te są zwracane. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt wysyłki Towaru nie może być wyższy niż najwyższa kwota dostawy u Sprzedawcy i nie może zawierać dodatkowych usług nieadekwatnych do wartości Towaru i jego rodzaju.

3. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie.

5. Przed wysłaniem Towaru Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

6. Do reklamowanego Towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy( dokładna data stwierdzenia wady) oraz w jakiej sytuacji dana wada występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

7. Sklep Internetowy poinformuje każdego Klienta, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

Reklamacje Klient powinien odesłać na adres:

DESTINARES Rafał Fuczyński

ul. Hansa Poelziga 8/2

54-115 Wrocław

z dopiskiem "REKLAMACJA"

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

VIII. NEWSLETTER

 

1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep  internetowy dla Klientów niezarejestrowanych oraz Klientów zarejestrowanym w Sklepie Internetowym.

3. Celem skorzystania z Newslettera należy wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny w Sklepie Internetowym wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

 

 IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Zwrotom nie podlega Towar zakupiony przez Klienta nie będącego konsumentem.

4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towaru wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Odpowiedzialność/Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 

X. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca tj. Rafał Fuczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Destinares Rafał Fuczyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Brzegowa 51, 57-100 Strzelin NIP 914-152-31-47 REGON 380433380, adres poczty elektronicznej: kontakt@octavilla.pl, zwanym dalej Administratorem.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

4.1. pisemnie na adres: ul. Hansa Poelziga 8/2, 54-115 Wrocław;

4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@octavilla.com

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia ( patrz punkt II 1. ) Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo w Sklepie Internetowym przed zawarciem danej umowy.

6. Za zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Za zgodę można uważać oznaczenie odpowiedniego pola ze zgodą podczas procesu rejestracji albo składania zamówienia lub też dobrowolne podanie adresu e-mail w formularzu Newslettera.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl